Европската повелба за истражувачите и Кодексот на однесување при вработување на истражувачи

EURAXESS сајтот опфаќа четири клучни иницијативи на Европската комисија и европските земји кои ја поддржуваат мобилноста на истражувачи во Европа: Вработување, Услуги, Права и Врски. Еден од камен-темелниците на EURAXESS права е имплементација на Европската повелба за истражувачите и Кодексот на однесување за вработување на истражувачи. Овие два документи беа усвоени од страна на Европската комисија како препорака до земјите-членки и се наменети за истражувачите, како и на работодавците и финансиерите и во јавниот и приватниот сектор. Повелбата предвидува рамка за управување со кариерата на истражувачи, додека законикот промовира отворена и транспарентна процедура за регрутирање и селекција. Заедно тие се насочени кон развивање на атрактивен, отворен и одржлив европски пазар на труд за истражувачите.

Истражувачките институции може да добијат признание за промовирање на подобри истражувачки кариери преку добивање на официјална награда, лого за извонредност на човечки ресурси во истражување, доделена од страна на Европската комисија за значителен напредок во спроведувањето на принципите од Повелбата и Законикот. Во Македонија четири институции ги имаат поддржано повелбата и кодот и се работи кон нивна имплементација: Македонската академија на науките и уметностите, Американ Колеџ Скопје, Универзитет на Југо-источна Европа и Асоцијацијата за економски истражувања, застапување и политика "Finance Think" Скопје.
Македонската академија на науките и уметностите во целост ја има имплементирано стратегијата и се надева дека ќе биде призната во текот на оваа година.